GSM
Telefon Hemen Ara

Miras Avukatı

Miras avukatı hakkında bilgi sahibi olmak için öncelikle Miras Hukuku kavramını irdelememiz gerekir. Bir insanın ölmesi ya da kaybolması durumunda bu şahsın mirasının varislerine hangi oranlarda ve nasıl ulaştırılacağını düzenleyen hukuk kurallarının bütününü oluşturan hukuk dalına miras hukuku adı verilir. Mirasçılık irasi mirasçılık ve yasal mirasçılık olmak üzere ikiye ayrılır. Sıkça duyduğunuz tereke sözcüğü de ölen ya da kaybolan kişinin miras hukuku kuralları çerçevesinde ne yapılacağı belirlenen mal varlığına verilen isimdir.

Mirasın ulaştırılmasıyla birlikte tereke hakkına sahip insanların elde ettikleri haklar bütününe miras hakkı adı verilir. Vefatından ya da kaybolmasından sonra kendisine ait hukuki işlerin akıbeti düzenlenen kişilere de miras bırakan denir. Son olarak miras bırakanın vefatı ya da kaybolması neticesinde terekesi için hak sahibi olan kişilere mirasçı denmektedir. Miras avukatları da hem miras bırakan hem de mirasçılar için işlemleri yürüten hukukçulardır. Elbette miras bırakanların sağlıklarında avukatları vasıtasıyla, miraslarını hangi kişi ya da kurumları bırakacağını belirtme hakkı vardır.

Miras hukuku avukatları mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, veraset belgesi çıkartmak, miras paylaşımı, vasiyetname düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, vasiyetname tanzimi, miras taksim sözleşmeleri, vasiyetnamenin iptali, terekenin taksimi davası, tenkis davaları, miras sebebiyle istihkak davaları, mirasçı atama sözleşmeleri düzenlemek, miras sebebiyle istihkak davası, miras ortaklığından kaynaklanan izaleyi şüyu davaları, mirasın reddi için davalar ve miras hukuku danışmanlığı gibi işlemlerle ilgilenen ve işlemleri yapan avukatlardır. Miras davalarıyla ilgilenen hukuk bürolarında, miras avukatlarının yaptığı genel işlemler yukarıda saydıklarımızdır. Bunun yanında daha özel ve spesifik durumlar için de miras avukatları yardımcı olmaktadırlar. Miras Avukatlarının sıklıkla karşılaştığı miras davaları ve konularıyla ilgili daha detaylı bilgi vermek gerekirse;

Terekenin Tespiti İçin Açılan Davalar

Miras bırakanın varislerinden biri ya da birkaçı tereke kapsamındaki malların tespit edilmesi talebinde bulunabilirken, aynı zamanda terekenin mühürlenmesini de talep edebilir. Tereke hesabı da teknik bir konu olması dolayısıyla terekenin net hesabı yalnızca bilirkişiler vasıtasıyla yapılabilmektedir. Ancak şu bilgiyi aktarabiliriz, kabaca tereke hesabında mallar, alacaklar vs. hesaplanır ve borçlar bu rakamdan çıkarılarak net tereke hesaplanmış olur.

Miras Sözleşmesinin İptal Edilmesi İçin Açılan Davalar

Bu davanın açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu çerçevesinde şu dört sebeptep biri olması şarttır; Tasarruf ehliyeti mevcut değilse, tasarruf ahlaka ve hukuka aykırı şekilde yapılmışsa, tasarrufta korkutma, aldatma, zorlama ve yanılma gibi olaylar mevcutsa ve son olarakta tasarrufta kanun çerçevesinde istenilen şekillerde olmayan yani şekil eksiklikleri mevcutsa miras sözleşmesinin iptali için dava açılabilir.

Tenkis Davaları

Yasal olarak kendilerine verilen saklı paylarının karşılığını elde edemeyen mirasçıların açtığı davalardır. Miras bırakanın karar verecebileceği kısmı aşan tasarruflar sonucu yasal mirasçıların haklarına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yasal sınırlar içerisinde bir pay tasarruf etmesini amaçlar.Tenkis davasının açılabilmesi için miras bırakan kişinin vefat etmiş olması gerekmektedir. Miras bırakan sağ dahi olsa mirasın saklı payları tecavüz edecek şekilde bırakıldığı net olsa dahi mirasçılar tenkis davası açamazlar.

Miras İçin Yasal Hak Sahipleri Kimlerdir ?

Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde mirastan pay alacak insanların belirlenmesi için zümre sistemi esastır. Bu sistemde 3. Zümreye kadar olan tüm akrabalar pay alma hakkına sahiptir. Bunlar, miras bırakanın çocukları ve torunları, annesi ve babası ile kardeşleri son olarakta büyükanne büyük baba ve hala, teyze, amca ve dayı gibi akrabalardan oluşmaktadır.